วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่าง แบบ บันทึกข้อความ

                                   บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ร้อย.๒  .๑ พัน.๑๐๑                                                      โทร.-๖๘๒๒
ที่               / ๕๔                       วันที่            มิ.ย. ๕๔
เรื่อง    ขอยืนยันไม่มีบุตรของกำลังพลสอบเข้า   ร.ร.  เตรียมทหาร  ได้
เรียน    ผบ..๑ พัน.๑๐๑  ( ผ่าน  ฝกพ.ส.๑ พัน.๑๐๑ )
                   ร้อย.ปฏิบัติการสื่อสารประจำกองบัญชาการ  ส.๑ พัน. ๑๐๑  ขอยืนยันไม่มีบุตรของกำลังพลสอบเข้า   ร.ร.  เตรียมทหาร  ได้
                   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
                                                            ร.ท.
                                           ( บรรพต    เอี่ยมสูงเนิน )
                                           รอง ผบ.ร้อย.๒   ปฏิบัติหน้าที่
                                          ผบ.ร้อย.๒ ส.๑ พัน.๑๐๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น